עמוד הבית
מערכת שעות
דבר מנהלת ביה"ס
מנהלת ביה"ס
ועד הורים
הודעה להורים
סיכום ישיבת הנהגה
פרוטוקול הנהגת הורים
פרוטוקול ישיבת הנהגה
מועצת תלמידים
למידה בזמן חירום


אודות ביה"ס
מידע להורים
מצגת אסיפת הורים יב
מצגת אסיפת הורים יוד
תרגיל התגוננות ארצי
רשימת ספרי לימוד חט"ב תשע"ט
רשימת ספרי לימוד חט"ע תשע"ט
רשימת ספרי לימוד - חנ"מ
עבודות לחופשת קיץ תשע"ט
מעברים מיסודי לחט"ב
חוברת מגמות תשע"ט
לוח מבחנים
שכבה ז
שכבה ח
שכבה ט
שכבה יוד
שכבה יא
שכבה יב
לוח צילצולים
צור קשר
גלריות
שעות קבלת הורים
תקנון ביה"ס
תקנון ביה"ס
המסע לפולין מחזור ט"ז
המסע לפולין מחזור י"ז
המסע לפולין לשנת תשע"ח
"מעורבות חברתית"
חוברת מקומות התנסות
שיוך ארגוני
מועדי בגרויות קיץ תשע"ח


הסרטונים
כל הסרטיםכל הדפים

תקנון ביה"ס


תקנון ביה"ס- זכויות וחובות התלמיד לשנה"ל תשע"ז

כללי

בתיכון גינסבורג האלון נדרשות נורמות התנהגות וכללים המתבססים על הנחיות משרד החינוך ועל אופיו המיוחד של ביה"ס והישוב שבו אנו חיים.

מטרות כללים אלה לאפשר התנהלות תקינה של בית הספר כמקום תרבותי ומכובד, המאפשר לכל תלמידיו לרכוש השכלה וחינוך ולהרגיש נעים, נוח ובטוח.

מכיוון שאקלים ביה"ס והאווירה הנעימה בו חשובים לכולנו,  יש למלא אחר כל תקנות ביה"ס ולהתייחס בכבוד לכל הערה או פנייה של כל אחד מעובדי ביה"ס ומוריו, גם אם אינו מורהו הישיר של התלמיד.

בשנה"ל הקרובה יותקנו בתוך מבנה ביה"ס ובחצר ביה"ס מצלמות אבטחה כדי להגדיל את תחושת המוגנות וכדי למנוע אלימות, ונדליזם ושוטטות במהלך השיעורים.

בתיכון גינסבורג האלון מונהגת תוכנת משו"בבה מדווחים המורים על תפקודו הלימודי וההתנהגותי של התלמיד, וכן נשלחות הודעות באמצעות המשו"ב לתלמיד ולהוריו. לפיכך תלמידי ביה"ס והוריהם  מחויביםלהתעדכן במשו"ב כחלק מהשותפות בתהליך החינוכי.באחריותו של התלמיד להתעדכן

מידי יום בהודעות המפורסמות במשו"ב.            

זכויות התלמיד

 1. זכותו של כל תלמיד לחוש בטוח ומוגן בתוך ביה"ס ובסביבתו. בכל מקרה של פגיעה בזכות זו יפנה התלמיד במהלך יום-הלימודים למחנך הכיתה, לרכז/ת השכבה או ליועצת לטיפול בפגיעה בזכותו.
 2. זכותו של התלמיד להתקדם בלימודיו על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. ביה"ס ישתדל לגוון את שיטות ההוראה ויעשה הכל על מנת שהתלמידים יצליחו למצות את יכולתם האישית. כמו כן זכותו של תלמיד לקבל סיוע לימודי נוסף בתנאי שקיים את מחויבותו ללמידה.
 3. זכות התלמיד לדעת את מרכיבי הציון בכל מקצוע בתחילת השנה.
 4. זכות התלמיד לקבל חוות דעת מהמורה המקצועי לגבי התקדמותו והישגיו. תלמיד בעל זכאות להתאמות זכאי להיבחן על פיהן במבחנים (בחטה"ע- לאחר שקיבל אישור על כך מוועדת התאמות במשרד החינוך)..
 5. זכות התלמיד הנעדר ממבחן  להיבחן במועד ב' אם עמד

בקריטריונים שיפורטו בהמשך.  

 1. זכות התלמיד לקבל הסבר על ציון שנקבע לו.
 2. זכות התלמיד לערער על  ציון ולנמק את סיבת הבקשה לערעור בכתב.
 3. זכותו של התלמיד לקיים שיחה אישית עם כל אחד מצוות המורים או צוות ההנהלה. תיאום השיחה ייעשה בשעת הפסקה, או במועד שייקבע ע"י הגורם אליו פנה התלמיד.
 4. זכות התלמיד לשיחת בירור על החלטה שעליה הוא מערער. בכל בירור לימודי או משמעתי יפנה התלמיד אל המורה הקשור לעניין. אם לא נענה די צרכו, זכותו לפנות למחנך הכיתה, ליועצת, לרכז/ת השכבה, לרכזת פדגוגית או למנהלת החטיבה או מנהלת ביה"ס על פי סדר היררכי.
 5. זכותו של כל תלמיד להגיש מועמדותו למועצת התלמידים.
 6. זכותו של כל תלמיד להביע דעה ובלבד שהיא נאמרת בנימוס ובדרך ארץ ואינה חורגת מן המותר בחוקי מדינת ישראל.
 7. זכותו של תלמיד לגשת לכל הבחינות ובחינת הבגרות, ובלבד שלמד לימודים סדירים במשך כל השנה (ראה פירוט בהמשך).

פרק ראשון – תפקוד התנהגותי

אלימות היא כל התנהגות, המפעילה כוח וטרור ופוגעת גופנית או נפשית בצד השני כולל שיח פוגעני ומילולי, אם בע"פ ואם ברשתות החברתיות, זאת באופן חד-פעמי או באופן קבוע ומתמשך תוך כדי סיכון שלוקח התלמיד האלים על עצמו ועל סביבתו.

על רקע אירועי האלימות בחברה בכלל ובקרב בני-הנוער בפרט אנו מתייחסים בביה"ס להתנהגות אלימה כהתנהגות חריגה שיש לטפל בה בהתאם באופן מיידי ועקבי ( בהתאם לחוזר מנכ"ל).

בית הספר שבמהותו הוא גורם מחנך אינו יכול לאפשר התנהגויות אלה, והצוות החינוכי פועל בשיתוף עם מועצת התלמידים וועד ההורים בכמה מישורים:

- הגדרה, הבהרה וחיזוק נורמות התנהגות מצופות.

- פעילות חינוכית והסברתית במסגרת כיתתית ובית ספרית.

- שיחות מלוות עם גורמים טיפוליים מצוות ביה"ס ( יועצת או/ופסיכולוגית) עפ"י החלטת הצוות החינוכי.

- שימוש באמצעי ענישה עפ"י הכתוב בחוזר מנכ"ל, כגון: הגשת עבודה כתובה והרחקה מביה"ס ( בהמלצת הצוות החינוכי) ובמקרים חריגים פנייה למשטרה.

 

א. משמעת וכללי התנהגות

1.בתחילת כל שיעור יקבלו התלמידים את המורים בעמידה, במקומם עם

ציוד לימודי על השולחן, השיעור יחל רק לאחר שהכתה נקייה והתלמידים קשובים.

*בעת כניסת מנהלת/ רכז/ת שכבה/יועצת/ מחנכת לכיתה בזמן השיעור, חלה על התלמידים חובת עמידה.

2.בעיה המתעוררת בין מורה ותלמיד בזמן השיעור, תידון תחילה בין המורה והתלמיד לאחר השיעור.

3.רשאי תלמיד לפנות לבעל תפקיד לבירור נוסף לאחר קיום שיחה עם המורה.

4.שיעור עם מורה ממלא מקום בחטה"ב הינו שיעור מן המניין, ועל התלמיד לעמוד בכללים הנהוגים בכל שעה.

5.תלמידי החטה"ע הנמצאים בשעה פנויה ("חלון") ישהו בתחום ביה"ס.

הכנסת זרים לתחום ביה"ס אסורה.

6.משחקי כדור במהלך ההפסקות מותרים אך ורק במגרשים המיועדים לכך. אין לשחק משחקי כדור בתוך מבנה  ביה"ס ובחדריו. במקרה של הפרת התקנה יוחרם הכדור.

7.אין להשאיר ילקוטים ללא השגחה בחצר ביה"ס ובמתקנים השונים. יש להימנע מלהביא לביה"ס כסף, מכשירים סלולאריים או חפצי ערך אחרים. רכושו של התלמיד הוא באחריותו.

8.במהלך ההפסקות יינעלו חדרי הכיתות. ניתן להשאיר הילקוטים בכיתות.

9.אכילה, שתייה, והליכה לשירותים יתאפשרו בהפסקות בלבד (למעט במקרים בהם המורה אפשר יציאה לשירותים או לשתיה). לעיסת מסטיק אסורה במהלך השיעורים.

 

 

 

10.הטרדה מינית היא עבירה פלילית. הטרדה כזו כוללת התייחסות למיניותו של אדם והצעות בעלות אופי מיני. במקרה של עבירה מסוג זה ביה"ס ינהג עפ"י הכתוב בחוזר מנכ"ל. כמו כן אסורות הצקות והטרדות מכל סוג שהוא.

 

11.אין להכניס לתחום ביה"ס מכשירים וחומרים אחרים, כגון: סכינים, אולרים, נפצים, מצתים,  גפרורים וכדומה, המסכנים את שלומו הגופני או הנפשי של התלמיד ושל הזולת.

צוות ביה"ס יחרים מכשירים וחומרים אלה, והוא מוסמך להעבירם להורי התלמיד או למשטרה.

 

12.תלמיד שיהיה מעורב בהשחתת רכוש ביה"ס, יישא בהוצאות הכספיות, ובמקרים מיוחדים האירוע ידווח למשטרה.

 

13.אין לגעת ברכוש הזולת ללא הסכמתו. תלמיד העובר על איסור זה מסתכן

בהרחקה מבית הספר ו/או התערבות המשטרה.

 

14.אין לפתוח דלתות של כתות בזמן השיעור. תלמיד שייתפס פותח דלת ומפריע למהלך התקין  של השיעור ייענש בחומרה.

 

15.אין להפיץ חומר פרסום ו/או תעמולה ו/או חומרי יחצ"נות למיניהם  ללא קבלת אישור ממנהלת ביה"ס. העובר על תקנה זו ייענש ע"י הרשות המקומית בקנס כספי.

 

16.חל איסור לרכוב על אופניים רגילים/ חשמליים או אופנוע או להחליק על סקייטבורד בתחומי ביה"ס. יש להשאיר את האופניים במתקן המיועד לכך בסמוך לשער הכניסה של ביה"ס בחלק החיצוני.

 

17.בתום יום הלימודים חובה על התלמיד לעזוב את שטח ביה"ס על מנת שלא להפריע למהלך התקין של השעורים, הממשיכים להתקיים בו.

 

18.התלמידים  יימנעו  לחלוטין מכניסה לחדר-המורים.  בעת הצורך יקרא התלמיד למורה אל מחוץ  לחדר המורים.

 

 

 

19. הטלפון הנייד:

* האחריות על הטלפון הנייד מוטלת על התלמיד בלבד. ביה"ס אינו אחראי  לגניבת מכשירים סלולאריים.

חל איסור מוחלט על שימוש במכשירים סלולאריים במהלך השיעורים והמבחנים.

* אין לצלם או להקליט בתוך כתלי ביה"ס במהלך השעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית-ספרית.

* אין להשתמש במכשיר נייד כנגן מוזיקה הן במסדרונות ביה"ס והן בתוך הכיתות  במהלך השיעורים וההפסקות.

* אין להניח את הטלפון הנייד על השולחנות בזמן השיעור ובזמן המבחנים. (גם לא במצב רוטט).

*בזמן השיעור או הפעילות חייב המכשיר להיות כבוי ובתיק.

* בכל אחד מהמקרים הנ"ל יוחרם הטלפון ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים.   אם אירוע זה יישנה יוחזר הטלפון להורי התלמיד בלבד.

* טלפון סלולארי שיופעל במהלך מבחן, בחינת מתכונת ובחינת בגרות יגרור לפסילת המבחן ולהורדת ציון בהתנהגות בתעודה.

 

 

20. עישון (כולל נרגילות) ושתיית אלכוהול:

חל איסור מוחלט לעשן ולשתות משקאות אלכוהוליים בתחומי ביה"ס ובסביבתו וכן בכל פעילות המאורגנת ע"י ביה"ס (גם מחוץ לביה"ס וגם לאחר סיום שעות הלימודים).

תלמיד שייתפס מעשן:

בפעם הראשונה – ידווח האירוע להוריו ותירשם לו הערה במשו"ב ובתיקו האישי.

בפעם השנייה  -  התלמיד יושעה מיום לימודים ותירשם לו הערה במשו"ב ובתיקו האישי.

 

תלמיד שייתפס שותה משקאות אלכוהוליים/ ברשותו משקה אלכוהולי- יושעה מיום לימודים/ מהפעילות והוריו יזומנו לשיחה. כמו כן תתכנס המועצה הפדגוגית לדיון באירוע ולהמשך נקיטת אמצעים משמעתיים בהתאם לחוזר מנכ"ל.

21. שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר

* טיפוח בית הספר, שמירה על רכוש ביה"ס ונקיונו הם באחריות מורי ביה"ס ותלמידיו. יש להקפיד על ניקיון הכיתות, המבנה וחצר ביה"ס.

* תורני הכיתה ישמרו על הנקיון ועל הסדר בכיתה במהלך יום הלימודים. אי- ביצוע התורנות כהלכה יבוא לידי בטוי בהערות בתעודה.

* יש לשמור על רכוש ביה"ס. חל איסור מוחלט לקשקש על שולחנות וכסאות או על כל ציוד אחר. העובר על נוהל זה ייענש ויישא בנזק כספי.

22. הופעה ותלבושת בית ספרית

בבית-ספרנו מונהגת תלבושת בית-ספרית, המחייבת את כל התלמידים מ- ז' – י"ב בזמן השיעורים, בהפסקות ובכל פעילות בית ספרית לרבות סיורים לימודיים, בחינות מתכונת  ובחינות בגרות.

תלבושת ביה"ס כוללת חולצה חלקה בכל הצבעים ועליה מוטבע סמל ביה"ס בצורה גלויה.

התלבושת תקפה לימי הקיץ.

בחורף ניתן להגיע בסווצ'רט חלק כשמתחתיו חולצה עם סמל ביה"ס.

אי הגעה לביה"ס בתלבושת בית-ספרית תיחשב כהפרת משמעת, התלמיד לא יוכל להיכנס לשיעורים והדבר ייחשב כהפרעה.

על התלמידים להקפיד על הופעה מכובדת, בכלל זה:

       א.אין להגיע במכנסונים קצרצרים. אורך המכנסיים יהיה בגובה הברך הן  

       לבנים והן לבנות. כמו כן לא ניתן להגיע בחצאית הקצרה מגובה הברך. אין 

       להגיע במכנסיים עם קרעים.

ב.חולצת ביה"ס צריכה לעבור את קו חגורת המכנסים . אין להגיע עם חולצות בטן.

ג.אין להגיע בחולצות גזורות ובעלות מחשוף רחב.

ד.אין להגיע לביה"ס באיפור כבד ובלק בצבע כהה.

ה. אין להופיע עם נזמים ( כולל "פירסינג" בכל חלקי הגוף ). קישוט בגודל נקודה באף –מותר. כיסוי באמצעות פלסטר לא יאושר.

ו.אין להגיע לביה"ס בקבקבים מטעמי בטיחות.

ז.אין להופיע לביה"ס בשיער צבוע בצבעים לא טבעיים לאדם ( ורוד, ירוק, כחול, סגול, ואדום), כמו כן אין להופיע לביה"ס בתסרוקות פרובוקטיביות.

*במקרים חריגים תפסוק ההנהלה לגופו של עניין.

ח.על כל תלמיד להצטייד בחולצת בית הספר בצבע לבן לטקסים  ולאירועים מיוחדים.

 

 

לא תתאפשר כל השתתפות בפעילות חינוכית בכותלי ביה"ס ומחוצה לו ללא תלבושת כנדרש. בפעילות חוץ בית- ספרית חלה חובת הגעה בנעליים סגורות.

* תלמיד אשר יימצא ללא תלבושת אחידה בשטח ביה"ס יובא לברור משמעתי בפני מחנך/ת הכתה / רכז/ת השכבה.

* בכל מקרה הגורם המטפל ידווח להורים ותיכתב הערה על כך במשו"ב.

23. היעדרויות איחורים והפרעות

א. נוכחות

נוכחות מלאה וסדירה בבית הספר היא תנאי הכרחי להצלחה בלימודים.

כל תלמיד חייב בנוכחות בכל השיעורים והפעילויות המתקיימות בבית הספר ומחוצה לו, לרבות שיעורי תגבור ושיעורים פרטניים, כפי שנקבעו על ידי המורה, וזאת על פי הכללים הנהוגים בביה"ס.

ב. איחורים

* יש להגיע לביה"ס בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

* תלמיד מאחר (עד 5 דקות מתחילת השיעור ) יירשם ביומן המורה – על איחור

  וייכנס לכיתה.

איחור למעלה מ-5 דק' יגרור רישום של התלמיד על איחור והפרעה במזכירות ביה"ס ומייד לאחר מכן על התלמיד להיכנס לכיתה עם פתק אודות הרישום.

*  לאחר רישום של 5 איחורים במשו"ב– יישלח מכתב להורי התלמיד, והעתק מהמכתב יצורף לתיק האישי.  במקרים שלא יחול שיפור, תתכנס המועצה הפדגוגית ותשקול המשך טיפול לרבות הישארות התלמיד שעה נוספת בסוף יום הלימודים/ הגעה בשעת 0 ביידוע ההורים.

ג. היעדרויות:

חלה חובת נוכחות במהלך כל השיעורים כולל השעות הפרטניות ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.

* הזכות לגשת למבחן מותנת בנוכחות סדירה בשיעורים במהלך כל היום, העדרות תלמיד משיעורים ביום לפני המבחן ובשיעורים שלפניו תגרור הורדה של 20 נק' בציון הבחינה.

*על התלמיד חלה חובת השלמת החומר הנלמד על שעות העדרותו.

בחטה"ע: מורה רשאי שלא להגיש תלמיד לבחינת בגרות בגין היעדרות מעל 30% ממכסת השיעורים במקצוע אותו הוא מלמד.

ד. היעדרות מיום מבחן :

על העדרות מיום מבחן חובה להביא אישור רופא ולהציגו בפני מחנך/ת הכיתה והמורה המקצועי.

היעדרויות חוזרות ונישנות תבדקנה ע"י מחנך/ת הכיתה בשיחה משותפת עם ההורים.

אישורים על היעדרות צפויה ( כגון: צו גיוס / בדיקות ) יש להציג לפני יום ההיעדרות.

היעדרות מוצדקת משיעורים הינה היעדרות בשל:

* אשפוז בבית חולים

* אבל במשפחה מקרבה ראשונה/ אירוע משפחתי מקרבה ראשונה

* מחלה                 

* זימון ללשכת גיוס

* מבחן נהיגה מעשי

את האישורים בגין ההיעדרויות יש להציג בפני המורה המקצועי ולאחר מכן למסור למחנך/ת לא יאוחר משלושה ימים  לאחר שובו של התלמיד לבית הספר. לא יתקבל אישור רטרואקטיבי.

 המפתח לחישוב הציון-

*מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע.

היעדרות על פי "אחוז שעות היעדרות"

הפחתה מהציון הלימודי

מ-16% עד 20% (כולל)

5 נקודות

מ- 21% עד 25% (כולל)

7 נקודות

מ- 26% עד 30%

9 נקודות

מ- 30% ומעלה

*

 

* תכתב הערה בתעודה "לא ניתן להעריך את הישגי התלמיד בשל היעדרויות מרובות".

ה. היעדרות עקב נסיעה לחו"ל-

*

עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור מוחלט על נסיעות לחו"ל במהלך שנת הלימודים.

כל  היעדרות בגין נסיעה לחו"ל תיחשב כהפרת הנוהל התקין של ביה"ס, והיעדרויות אלה תחושבנה  בעת מתן הציון הבית ספרי.

*

אם מסיבה כלשהי  התלמיד מתעתד בכל זאת לנסוע לחו"ל, על הוריו להגיש  מכתב בקשה לאישור מפקח ביה"ס.

המכתב ימוען למנהלת ביה"ס  ויישלח על ידה למפקח ביה"ס במשרד החינוך.

יש להעביר את המכתב להנהלת ביה"ס עד  7  ימים טרם הנסיעה.

*

תלמיד הנעדר עקב נסיעה לחו"ל או נופש בארץ – לא יתאפשר לו להבחן במסגרת מועדי ב'.

ו. היעדרות מטקסים ומפעילויות בית ספריות:

ההשתתפות בטקסים ובפעילויות חברתיות וסיורים לימודיים בתוך ביה"ס או מחוצה לו היא חלק מתוכנית החובה של ביה"ס.

תלמידים חייבים בנוכחותם בפעילות זו. היעדרות מפעילות חברתית מהווה עבירת משמעת ותגרור הורדה בציון במקצוע החינוך המופיע בתעודה.

* תלמיד הנעדר מפעילות חברתית ו/או לימודית:

א. המשך זכאותו להשתתפות בפעילויות הבאות תועלה לדיון מועצה הפדגוגית.

ב. תלמיד הנעדר מפעילות ללא הצדקה יידרש להכין עבודה בנושא.

ז. איסור שוטטות בתוך ביה"ס ויציאה משטחו:

* תלמיד מחויב להיות בכיתה במהלך כל השיעור.

* חל איסור לעזוב את שטח ביה"ס במהלך כל יום הלימודים.

* שחרור תלמידים בחטה"ב- ייעשה ע"י ליווי מבוגר בלבד ובידיעת מחנך/ת הכיתה או רכז/ת השכבה או היועצת.

* שחרור תלמידים בחטה"ע- תלמיד המבקש להשתחרר במהלך יום הלימודים חייב לקבל אישור מהוריו וממחנך/ת הכיתה או רכז/ת השכבה או היועצת. רק לאחר מכן יוכל לעזוב את שטח ביה"ס.

ביה"ס אינו יכול לקחת אחריות על שלומו ועל בטחונו של תלמיד הנעדר ממערכת הלימודים הסדירה.

ח. הפרעות:

1.       תלמיד מפריע יירשם ביומן המורה ובתכנת המשו"ב.

2.       לאחר 3 הרשמות ידווח המורה המקצועי להורים באמצעות מכתב / שיחת טלפון שיתועדו בהערות מעקב במשו"ב.

3.       תלמיד יורחק מן הכיתה רק בשל הפרעה חריגה ויישלח אל רכז/ת השכבה / מנהלת החטיבה.

4.       תלמיד שצבר 5 הפרעות  יועלה לדיון מיידי במועצה הפדגוגית ויטופל בהתאם לרבות השעיה מיום לימודים.

5.       זכאותו של תלמיד להשתתפות בפעילות חוץ בית- ספרית ובטיול השנתי מותנה בציון בהתנהגות.

6.       תלמיד עם בעיות התנהגות יאבד זכאותו לקבלת עזרה פרטנית.

7.       ריבוי הפרעות יפגע בציון בהתנהגות בתעודה.

24. השימוש בספרייה:

הספרייה עומדת לרשות תלמידי שני בתי הספר: "האורן" ו-"האלון.

שעות פעילות הספרייה- הספרייה פתוחה בשעות הבוקר ואחה"צ :              

בימים א-ה  משעה  8:00-16:00

ביום   ו' -  8:00-12:30

בערבי חג ובחופשות תפורסם  הודעה על שעות פתיחת הספרייה.

בזמן מפגש סופרים/פעילות מיוחדת – יפורסמו  הודעות על שעות הפעילות בהתאם.

שירותי השאלה עיון וצילום

השאלת ספרים תהיה בכל יום כמצוין לעיל.

הכנת עבודות ועיון לתלמידים מ-8:00-16:00

בימים בהם הספרייה פועלת בשעות אחה"צ עד לשעה 18:30.

בכל אחת מקומות הספרייה עומדת מכונת צילום בתשלום לרשות התלמידים .                                                                                  

נוהל השאלת ספרים:

1.כל תלמיד ראשי לשאול ספר אחד בעברית וספר אחד באנגלית למשך שבועיים. במקרים מסוימים יש אפשרות להארכת זמן ההשאלה.

2.תלמיד שלא יחזיר בזמן את הספרים או יחזירם פגומים, יחויב בעלות הספר.

3.ספרי עיון ממדור הייעוץ (אנציקלופדיות וכתבי עת ) לא נועדו להשאלה.

4.ספרים מסוימים ממדור העיון וצילומים של הספרייה, ניתנים להשאלת לילה משעה 15:00 או 18:30 ועד לשעה 08:00 למחרת.

כללי התנהגות בספרייה:

תלמיד הנכנס לספריה יניח את תיקו בכניסה, ייקח איתו כלי כתיבה ודברי ערך שברשותו. הנהלת מרכז משאבים איננה אחראית לאובדן או לגניבה כלשהי מציודו האישי של התלמיד במהלך שהותו בספריה.

- יש לשמור על שקט וניקיון בספריה למען האווירה הטובה.

- שימוש במכשיר סלולארי בספריה אסור בהחלט.

- אין להיכנס עם אוכל, שתייה, ומסטיק לספרייה.

- יש להישמע להוראות הספרניות.

שימוש במחשבים ובאינטרנט

בספריות הוצבו מחשבים שכוללים תוכנות/לומדות במקצועות שונים וחיבור לאינטרנט. המחשבים עומדים לשימושם של התלמידים בשעות פעילות הספרייה כמפורט לעיל. הספרניות תסייענה לתלמידים לנגישות טובה לחומרי הלימוד באינטרנט ובתוכנות. הגלישה באינטרנט תתאפשר רק מהשעה 13:00.

פרק שני – לימודים

1. תפקוד לימודי – "תלמידות"

א.

כל תלמיד חייב לבוא לכל שיעור כשבידו כל הציוד הנדרש ושיעורי בית מוכנים, להאזין למהלך השיעור ולרשום את הנדרש, למלא את ההוראות הלימודיות של המורה, להתכונן לבחינות, לכתוב אותן ולהגישן, להכין עבודות ולהגישן, וכן עליו להשתתף בשיעור באופן פעיל; כל זאת גם בסביבת למידה מתוקשבת.

ב.

על התלמיד והוריו להתעדכן באופן קבוע במידע המתפרסם במשו"ב ובאתר ביה"ס.

ג.

דין שיעור החינוך הגופני  כדין כל שיעור אחר, והחובה ביחס אליו כוללת נוכחות סדירה, הופעה בבגדי התעמלות הכוללים חולצה עם סמל ביה"ס והשתתפות פעילה.

ד.

 הערכת התפקוד הלימודי, להבדיל מהערכה התנהגותית אחרת, היא חלק בלתי נפרד מהציון.

 

 

 

2. שיבוץ בקבוצות/ הקבצות/ מגמות לימוד:

א. התלמידים ישובצו במקצועות הנלמדים בקבוצות/ הקבצות/ מגמות על פי הישגיהם ושיקול המורים המלמדים ורכזי המקצוע. מעבר מקבוצת לימוד אחת לאחרת תתאפשר, עפ"י המלצת המועצה פדגוגית ואישור הרכזת הפדגוגית השש- שנתית ומנהלת החטיבה בלבד. בשום מקרה לא יעבור תלמיד ממקצוע בחירה אחד למקצוע בחירה אחר או מהקבצה להקבצה או מקבוצה לקבוצה על דעת עצמו.

ב. אם שובץ התלמיד בקבוצת לימוד ולא עמד בציון חיובי המשך לימודיו באותה קבוצה/ הקבצה/ מגמה יועלה לדיון במועצה פדגוגית.

ג. תלמיד יוכל להשתבץ בקבוצת לימוד חדשה בתנאי שקיבל אישור בכתב על השינוי מהרכזת הפדגוגית וממנהלת החטיבה.

ד. תלמיד בחטה"ע המבקש להפסיק לימודיו בקבוצת לימוד מסוימת חייב לקבל על כך אישור ממנהלת החטה"ע.

ה. תלמיד שקיבל ציון שלילי במקצוע אחד או יותר בסוף שנה"ל, המועצה הפדגוגית רשאית להטיל עליו מבחן או עבודה כדי לצמצם פערים בלמידה וכדי לשפר ציונו בכלל וציונו הפנימי בפרט.

ו. כדי להתקבל למגמה מסוימת על התלמיד לעמוד בדרישות המגמה.

ז. תלמיד הרוצה לשנות רמת לימוד במתמטיקה ו-או באנגלית יוכל לגשת למבחן מעבר.  בחטה"ב-  יוכל לגשת למבחן מעבר במועדים הבאים: בשבוע הראשון של שנה"ל, לאחר חופשת סוכות, לאחר חופשת חנוכה, לאחר חופשת פסח ולאחר חופשת הקיץ.

בחטה"ע – יוכל לגשת למבחני מעבר בשבוע הראשון של שנה"ל, לאחר חופשת סוכות או לאחר חופשת חנוכה.

 

3. מבחנים, בחנים וציונים בתעודה:

מבחן הוא כלי בדיקה שמטרו להעריך את ידיעותיו של התלמיד בחומר נתון ואת התמצאותו באותו חומר ולתת משוב על תהליך הלמידה.

מועדי המבחנים יפורסמו בלוח מבחנים שיחולק בתחילת כל מחצית (באחריות רכז/ת השכבה) ויפורסם באתר ביה"ס ובמשו"ב. בכל שבוע ישובצו לכל היותר 3 מבחנים. כל שינוי בלוח המבחנים ייעשה באישור רכז/ת השכבה.

על כל מורה למסור לתלמידים עד שבוע לפני מועד המבחן את החומר לבחינה ומשך הבחינה. במקרה שלא ניתן חומר הבחינה, יפנה התלמיד לרכז/ת המקצוע.

נוהלי החזרת מבחנים – חובה על המורה להחזיר מבחנים עד שבועיים מיום הבחינה. במקצועות רבי- מלל עד 3 שבועות מיום הבחינה. עם החזרת המבחנים יוקלדו הציונים במשו"ב.

לא יערך מבחן נוסף במקצוע מסוים טרם החזרת המבחן הקודם.

בחנים

1. לא קיימת חובת הודעה מראש על בוחן.

2. בוחן יתייחס לחומר של 2-3 שיעורים אחרונים לכל היותר.

3. משך הבוחן לא יעלה על  20 דקות.

4. מספר הבחנים בשבוע אינו מוגבל, אך עם זאת לא ניתן לקיים יותר מבוחן אחד ביום שבו מתקיים מבחן. ביום שבו לא מתקיים מבחן, ניתן לקיים עד 3בחנים.

 

ציון מסכם הוא ציון מחצית שינוע על קו הרצף מ- 0 עד 100.

הציון המסכם של המחצית יחושב ע"פ הקריטריונים הבאים: מבחנים, בחנים, הערכה חלופית, הכנת שיעורי בית, הגשת עבודות ושיקול דעת המורה בהתאם לתפקודו הלימודי של התלמיד בשיעורים. בעיות משמעת יבואו לידי ביטוי בציון בהתנהגות.

4. מבחנים במועד ב':

מבחני מועד ב' יתקיימו פעם בחודש ביום ג' הראשון בכל חודש החל מהשעה 13:30.

א.תלמיד שנעדר מבחינה מסיבות מוצדקות יקבל את אישור רכז/ת השכבה להיבחנות במסגרת מועדי ב'.

בחטה"ב סיבה מוצדקת: מחלה, אירוע משפחתי מדרגה ראשונה (מגובה באישורים).

בחטה"ע סיבה מוצדקת:מחלה , צו גיוס, אירוע משפחתי מדרגה ראשונה, מבחן נהיגה חיצוני  (מגובה באישורים פורמאליים מתאימים).     

ב. על התלמיד לפנות לרכז השכבה כדי שהוא ימלא עבור התלמיד אישור להיבחנות חוזרת של התלמיד במסגרת מועדי ב'. התלמיד יהיה אחראי להעביר את האישור החתום למורה המקצועי, כדי שהוא יכין עבורו את הבחינה.

ג.במקרים בהם המורה המקצועי יאפשר לתלמיד לגשת למועד ב' כדי לשפר את ציונו במועד א', עליו לשקלל את ציון הבחינה באופן הבא: 70%  ציון המבחן של מועד ב' + 30% ציון המבחן במועד א'.    

ד .תלמידים המאושרות להם התאמות בדרכי היבחנות – במועדי ב' לא קיימת אפשרות לתת להם מענה של בחינה בע"פ / הכתבה לבוחן נטרלי, ולכן על התלמיד לתאם עם המורה המקצועי מועד אחר שבו ייבחן בהתאם להתאמות המגיעות לו.

5. מבחני מתכונת, מבחני בגרות:

א.לפני כל בחינת בגרות תתקיים בחינת מתכונת אחת לפחות לפי הפירוט הבא:

בכיתות העיוניות תתקיים מתכונת אחת בלבד. 

בכיתות מב"ר תתקיימנה שתי בחינות מתכונת בכל מקצוע.

בכיתות אומ"ץ – תתקיימנה 3 בחינות מתכונת לפחות.

ב.חובה על התלמיד לגשת לכל בחינות המתכונת ובחינות הבגרות עפ"י תוכנית הלימודים.

ג.בחינת המתכונת תתייחס לכל החומר שאליו צפויה להתייחס בחינת הבגרות.  עפ"י חוזר מנכ"ל, בחינת המתכונת תהווה 30% מהציון הבית ספרי. 70% הנותרים ייקבעו עפ"י הציונים השוטפים והציונים בתעודה.

ד.הזכות לגשת לבחינת בגרות מותנית בהשתתפות סדירה במהלך הלמידה לאורך השנה ובקבלת ציון שנתי בית ספרי (מגן). זכות זו תישלל באם התלמיד נעדר מעל 30% ולא עמד במטלות הלימודיות במהלך השנה.

ה.בביה"ס ניתנים שיעורי תגבור לפני בחינות בגרות. על התלמיד חלה חובת השתתפות בשיעורים אלה.

ו.תלמיד הנעדר מבחינת בגרות ללא קבלת אישור ממנהלת ביה"ס – המשך לימודיו יועלה לדיון במועצה הפדגוגית.

ז.ציוני ההגשה יפורסמו 4 ימים לפני בחינת הבגרות במשו"ב ועל לוח קיר בסמוך למזכירות החטה"ע (ללא שמות, עם מספרי תעודות זהות). תלמיד שנערכה לו בחינת מתכונת בסמוך למועד בחינת הבגרות, יקבל את ציון ההגשה בהתאם.

ח.תלמיד רשאי להגיש ערעור על ציון ההגשה בכתב למורה המקצועי/ לרכז/ת המקצוע ולבסוף למנהלת החטה"ע (עפ"י הסדר המצוין).

6. ציונים בית ספריים (ציוני הגשה):

הציונים בתעודת הבגרות מורכבים מ-30% הערכה בית ספרית ו-70% בחינת בגרות חיצונית.

בכיתות יוד לא תתקיימנה בחינות בגרות. במרבית המקצועות ה-30% הערכה בית ספרית תיעשה בכיתה יוד. בסיום שנה"ל ציונו של התלמיד יישלח למשה"ח ולאחר בחינת הבגרות החיצונית בה ייבחן התלמיד, ישוקלל נתון זה עם ציון הבחינה החיצונית.

 לקראת בחינת הבגרות החיצונית המהווה 70% מהציון הכולל, ייקבע הציון הבית ספרי שאיתו ייגש התלמיד לבחינה (ציון הגשה= ציון המגן). הציון הבית ספרי יורכב מ-30 ציון בחינת המתכונת ו-70% ציונים שוטפים לאורך השנה וציוני מחצית בתעודה.

ציוני ההגשה יפורסמו עד 4 ימים לפני מועד בחינת הבגרות. אם תלמיד מעוניין לערער על ציון בית ספרי (ציון הגשה לבגרות) עליו לערער בכתב עד 3 ימים לפני מועד בחינת הבגרות בפני המורה המקצועי המלמד. אם ערעורו לא יתקבל, זכותו לפנות לרכז המקצוע ולערער בפניו. אם ערעור זה יידחה, זכותו של התלמיד לערער בפני מנהלת החטה"ע.

7. התאמות בדרכי היבחנות:

א.בחטה"ב התלמידים המאובחנים יוכלו להיבחן עפ"י המלצת המועצה הפדגוגית ובהתאם להנחיות משרד החינוך  כבר מראשית שנה"ל.

ב. בחטה"ע יאושרו לתלמיד ההתאמות המומלצות ע"י ועדת התאמות במשרד החינוך. עד קבלת התשובות מועדת ההתאמות יהיה זכאי התלמיד להיבחן עפ"י ההתאמות המומלצות באבחון. התשובה שתתקבל מועדת ההתאמות מחייבת, ולפיה ננהג.

ג.תלמיד המוותר במהלך השנה על התאמה בדרכי היבחנות מכל סוג שהיא, לא יהיה זכאי לקבל את ההתאמה בבחינת המתכונת ובבחינת הבגרות.

8. עבודות ומבחנים לחופשת הקיץ:

א.רכז המקצוע רשאי לדרוש עבודות לחופשת הקיץ בתיאום עם הרכזת הפדגוגית. הציון יהווה מרכיב מהציון של מחצית א' בשנה"ל הבאה.

ב.עבודות או מבחנים שמהווים תנאי מעבר ,יימסרו לבדיקה למורה המקצועי/ יתקיימו עפ"י התאריך שנרשם בתעודת סוף שנה.

ג.תלמיד שלא עמד בדרישות המעבר לא יהיה זכאי להתחיל את שנה"ל.

9. שמירה על טוהר הבחינות:

חובתו של התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות הכוללות התייחסות לסעיפים הבאים:

א.על הנבחן לעבוד עבודה עצמית בלבד. אסור לעזור לנבחן אחר או להיעזר בנבחן אחר בכל צורה שהיא.

ב.על הנבחן להיכנס לבחינה בחדר כיתה שנקבע ע"י צוות ביה"ס. אין לעבור מכיתה לכיתה.

ג.אין להשתמש בטלפון סלולארי מכל סיבה שהיא. במהלך המבחן הטלפון הסלולארי יהיה כבוי בתוך התיק.

ד.תלמיד יוכל להשתמש רק בציודו האישי המאושר מראש במהלך המבחן, כגון: מילון, מילונית, מחשבון, ספר תנ"ך מלא וכד'.

ה.תלמידים שיתפסו בהעתקה בשעת המבחן ( המעתיק והתלמיד שהעתיקו ממנו) בחינתם תפסל וציונם במבחן יהיה 0. כמו כן הם לא יהיו זכאים לגשת למבחן במועד ב', וציונם בהתנהגות יורד לטעון שיפור.

10. ערעור על ציון שניתן במבחן/ בתעודה:

1.

תלמיד רשאי להגיש ערעור על ציון במבחן/ ציון בתעודה עד שבוע מיום קבלת הציון וזאת רק לאחר שפנה למורה המקצועי וניסה להסביר את טענתו ובתנאי שכתב את הבחינה בעט ולא בעיפרון.

2.

תלמיד המעוניין לערער על ציון מבחן שניתן לו ימלא טופס ערעור (הטופס יימצא באתר ביה"ס ובמזכירויות ). בטופס הערעור יציין התלמיד את הציון שניתן לו ואת סיבת הערעור. לערעור יש לצרף את טופס המבחן ואת המבחן הפתור המקורי.

.3

טופס הערעור והמסמכים הנלווים יוגשו לרכז המקצוע  לצורך רישום ותיעוד. רכז המקצוע ישיב על הערעור תוך שבוע מיום קבלת הערעור ויחזירו לתלמיד. באחריות המורה המקצועי לשנות את הציון אם הערעור התקבל.

11. תעודת 12 שנות לימוד ונוהל עליית כיתה:

תעודת 12 שנות לימוד-

ביה"ס יעניק תעודת 12 שנות לימוד לכל בוגריו שעמדו בעת הלימודים בכיתה י"ב בתנאים הבאים:

1.

נוכחות של 70% לפחות, בכל אחת משלוש השנים בהן למד בחטה"ע.

2.

על התלמיד לעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות.

* ע"פ חוזר מנכ"ל- היעדרות של 30% מהשיעורים מחייבת הפסקת לימודיו של התלמיד בביה"ס.

נוהל עליית כיתה-

*תלמיד עלול לאבד זכאותו לעלות כיתה בחטה"ב ובחטה"ע אם:

א.      צבר 5 שליליים ומעלה בחטה"ב ו-3 שליליים בחטה"ע.

ב.      ציונו בהתנהגות אינו משביע רצון (בחטה"ע) וטעון שיפור (בחטה"ב).

ג.        ציונו בתלמידות אינו משביע רצון (בחטה"ע) וטעון שיפור (בחטה"ב).

*הפסקת לימודים של תלמיד בגין אי- תפקוד תועלה לדיון במועצה הפדגוגית בנוכחות מנהלת החטיבה ומנהלת ביה"ס.

 

התקנון חל על כל תלמידי ביה"ס, מוריו ועובדיו.

בברכת שנת לימודים מוצלחת!

 

 

רחלי כץ- גריב          שירלי גלמן            סיגל בז'ה

מנהלת ביה"ס        מנהלת חטה"ב     מנהלת החטה"ע           מורי ביה"ס ועובדיו

   

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

תיכון אלון גינסבורג - יבנה

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר